ЗА НАС

АД Агроплод Ресен е еден од најголемите производители на овоштија во Македонија.
Друштвото е основано во 1967 година и од тогаш до денес изгради бренд кој се поврзува со квалитет и традиција.
Доминантен сопственик на АД Агроплод Ресен од 2006 година е Свисслион.
Основна дејност на друштвото е издавање и управување со сопствен недвижен имот, додека примарна дејност е одгледување на јаболчесто и коскесто овоштие.
Акциите на АД Агроплод Ресен котираат на македонската берза, задолжителна котација на акционерски друштва.
АД Агроплод Ресен е друштво од посебен економски интерес за економијата на РМ.